Cirkulär 3.2.2007


Borgå 3.2.2007

Hej!


Årsmötet inträffar (obs. ändrat datum!) tisdagen den 20 februari 2007 klockan 18.00 på Grand i Borgå. Stadgeenliga ärenden avhandlas. Medlemsavgiften föreslås bli såsom tidigare 12 e.

Pens. läraren båtbygge, Erkki Lönnqvist (Kuggom folkhögskola) kommer att hålla ett föredrag efter själva mötet om skillnader mellan traditionella östnyländska motorfiskebåtar och Pellinge fiskarbåten.

Alla som är intresserade av att delta i styrelsens arbete är hjärtligt välkomna, nya krafter behövs!

Styrelsen har diskuterat möjligheterna att satsa på ett litet större båtbygge, t. ex. en notbåt eller t.o.m. en storbåt. Resurserna år dock för tillfället för små för en så stor satsning. Kolabacka verkstaden är för liten, och även om ett bygge på västra åstranden skulle vara bra PR för föreningen, blir det en del praktiska svårigheter där. En möjlighet är att bygga en traditionell spantad båt med modern plywood teknik. denna fråga diskuteras på årsmötet.

Föreningens medlemsantalhar minskat något igen, så om du känner någon som kunde vara intresserad, försök få henne7honom med i verksamheten.


Preliminärt planeras en resa till Estland i september detta år, främst är det Aiboland museet i Haapsalu och båtbyggerierna på Saarenmaa som intresserar.


Föreningens hemsida håller på att utvecklas med nya linkar, bl.a. till vårt lilla bibliotek som fysiskt befinner sej på Grand i Borgå. En del nya böcker har anskaffats och andra inköp är planerade.

Vårtalko hålls i maj på Kolabacka, men datum är inte ännu fastslaget. I samband med denna skall pålningsbåten, som alltför länge legat utanför, äntligen beredas plats under tak.


Väl mött på årsmötet & välkommen!!


Arvid (Nyberg), sekreterare

050 331 8444
arvid.nyberg@welho.com

Östnylands Allmogebåtsförening r.f.
Verksamhetsberättelse för året 2006.

Årsmötet hölls den 7 februari 2006 på Sv. Klubben i Borgå, närvarande var 22 medlemmar. Styrelsens sammansättning har varit följande: C-H Stråhlmann, ordf., A. Nyberg, sekr., medl. P-J Engström, H. Grönqvist, E. Sjöholm, H. Starck och Henry Juselius. Suppleanter har varit Jalo Lindberg och Ulf Eriksson. Bokföringen har skötts av Britta Engström. Revisorer har varit Martin Söderlund och Nils Häggblom, med Allan Nordling och Ulf Mickelsson som suppleanter.


Vid årsmötet utdelades följande priser: Idépriset ”Bordet” gavs åt Kaj Wilenius, Iniativpriset ”Rodret” gavs åt Bo-Gunnar Blomqvist, och allaktivitetspriset ”Paddeln” gavs åt Håkan Johansson samt intressepriset gavs åt Svante Grönqvist.


Ca 115 medlemmar har betalt sin medlemsavgift på 12 e. Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten, av vilka tre efter senaste årsmöte. Dessutom några inofficiella träffar.


Inga nya båtar har tagits till Kolabacka under året. Verkstaden har stått till medlemmarnas disposition, under några talkodagar under våren har föreningens båtar reparerats och utrustats. Städtalko på Kolabacka hölls den 3 maj. Onsdagskvällarna har reserverats för båtbyggarkursen tillsammans med Borgå Medborgarinstitut under ledning av Kaj Wilenius. Den första ekan färdigställdes till sommaren 2006, men har uppbevarats på Kolabacka, men skall säljas till Skutbyggarna rf. Den andra nästan identiska ekan torde bli färdig till sommaren 2007.


Medlemmarna deltog som vanligt aktivt i de traditionella seglingarna i Pellinge, Rönnäs och Lovisa, med en sits på Café Marina mellan de två förstnämnda. Sammanlagt åtta medlemmar och tre båtar deltog delvis i träffen ”Vinden Drar” på Äppelö, Åland. Mycket trevlig resa med vackert väder, goda vindar och trevliga människor. Ett tidigare styrelsebeslut att till en del sponsra deltagandet verkställdes.


I mitten på september besökte vi Korpo och Houtskär under ett veckoslut. Vi bekantade oss med Skärgårdscentret Sunnan, båtmuseet i Houtskär och ett storbåtsbygge i Pargas.

Julfesten hölls som vanligt i god stämning denna gång på rest. Hanna-Maria i Borgå, efter att vi före det besökte en dansföreställning med flamenco på Grand.


Många intervjuer har redan gjorts med äldre ”båtmänniskor” för att samla benämningar på rigg och skrov på allmogebåtar. Sv. Kulturfonden har redan utbetalat de lovade 1000 e för detta ändamål, men vi har inte ännu varit i stånd att publicera resultaten. Kulturfonden har dessutom gett 700 e för verksamheten och Svenska Folkskolans Vänner har gett 300 e.

 

Carl-Henrik Stråhlmann

 


ÖSTNYLANDS ALLMOGEBÅTSFÖRENING RF.


VERKSAMHETSPLAN 2007


1. En av föreningens viktigaste uppgifter är att upprätthålla träbåtsbyggarhantverket. Ett större båtbygge är inte just nu realistiskt. Föreningen går in för att bygga en spantad båt i plywood, dock med klassisk formgivning. Bygget sker i Kolabacka.


2. Pålnings båten utanför Kolabacka lidret skall beredas plats inomhus, genom att placera de minsta båtarna i taket på ställningar eller upphängda i taket. Kolabacka båtarnas skyltar gås igenom.


3. Arbetet med östnyländska (och estniska) båt termer fortsätter, trots vissa svårigheter.


4. Man utvidgar biblioteket med litteraturinköp, och gör en link på hemsidan till biblioteket.


5. En resa till Estland/Ösel planeras i september 2007. Aibolandmuseet i Haapsalu samt lokala båtbyggerier besöks.


6. Vårtalko hålls på Kolabacka traditionellt i maj. Onsdagen den 9.5


7. Traditionell julfest hålls i november.


8. Föreningen deltar i Pellingedagarna, lö 30.6, som vanligt. Likaledes deltar man i seglingar i Rönnäs, Lovisa Small Ships Race och Saltkoppseglingarna.


9. Man försöker hitta på nya sätt att effektivera medlemsrekryteringen och få nya medlemmar till styrelsen.


10. Ifall hantverkardagar ordnas på Kråkö detta år, deltar föreningen, och producerar bättre informationsmaterial till detta tillfälle.


11. Man strävar till att ordna ett större möte hösten 2007 med samtliga östnyländska föreningar som ägnar sej åt träbåtar i allmänhet, träbåtsbygge, allmogebåtar, skutor och skutseglation, museer, för att diskutera gemensamma aktivteter, samordning av aktiviteter och framtiden, samt ett eventuellt deltagande i nordiska allmogebåtsjippot Vinden Drar.
an/02.2007